การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท นายชนะสิน สังข์ด้วง

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรได้มีการจัดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แบบออนไลน์) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท นายชนะสิน สังข์ด้วง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติมาเป็นประธานสอบ และมีอาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

1. นางสาวสัตตบงกช ยอดแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท

2. นายอลงกรณ์ สกุลเพ็ชร นักศึกษาระดับปริญญาโท

3. นางสาวศศิมา ตรีพลอักษร นักศึกษาระดับปริญญาโท

4. นางนิตยา เกตุแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก

5. นายอาชว์สุพงศ์ ขันแข็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แบบออนไลน์) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท นายอาชว์สุพงศ์ ขันแข็ง

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรได้มีจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แบบออนไลน์) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท นายอาชว์สุพงศ์ ขันแข็ง โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติมาเป็นประธานสอบ และมีอาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แบบออนไลน์) ของนักศึกษาปริญญาเอก นางนิตยา เกตุแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้มีจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แบบออนไลน์) ของนักศึกษาปริญญาเอก นางนิตยา เกตุแก้ว โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติมาเป็นประธานสอบในครั้งนี้

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ได้จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตรจำนวน 1 คนคือ นางสาวสัตตบงกช ยอดแก้ว โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบ

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของหลักสูตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ได้จัดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาของหลักสูตรจำนวน 10 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นุตา ศุภคต ให้เกียรติเป็นประธานสอบในช่วงเช้า และรองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานสอบในช่วงบ่าย

 

NAVE2020

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่vการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ