การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แบบออนไลน์) ของนักศึกษาปริญญาเอก นางนิตยา เกตุแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้มีจัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แบบออนไลน์) ของนักศึกษาปริญญาเอก นางนิตยา เกตุแก้ว โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้เกียรติมาเป็นประธานสอบในครั้งนี้

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ได้จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตรจำนวน 1 คนคือ นางสาวสัตตบงกช ยอดแก้ว โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบ

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของหลักสูตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ได้จัดการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาของหลักสูตรจำนวน 10 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นุตา ศุภคต ให้เกียรติเป็นประธานสอบในช่วงเช้า และรองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานสอบในช่วงบ่าย

 

NAVE2020

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่vการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ